Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου του 1995 (68(I)/1995), όπως εκάστοτε τροποποιείται. Διευκρινίζεται ότι η αδειοδότηση των Ψυχολόγων και η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι έργο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο όρος “εγγεγραµµένος ψυχολόγος” σηµαίνει ψυχολόγο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Εγγεγραµµένων Ψυχολόγων, ο οποίος ασκεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα καθήκοντα ψυχολογίας και εγκεκριμένης ειδικότητας εφαρμοσμένης ψυχολογίας· επαγγελµατικά καθήκοντα που σχετίζονται µε τη µελέτη, διάγνωση και θεραπεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς, της προσωπικότητας και των ψυχικών λειτουργιών, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόµων, οµάδων και συστηµάτων.

Ο όρος “πτυχιούχος ψυχολόγος” σηµαίνει ψυχολόγο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, ο οποίος ασκεί καθήκοντα που προκύπτουν από το πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων και τα οποία περιορίζονται στα εξής: διδασκαλία θεµάτων ψυχολογίας, έρευνα σε τοµείς ψυχολογίας, συνέντευξη µε αποκλειστικό σκοπό την παραποµπή σε εγγεγραµµένο ψυχολόγο και πιθανή άσκηση άλλων καθηκόντων που δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο καθηκόντων που αποδίδονται σε ‘εγγεγραµµένο ψυχολόγο’. Νοείται ότι τα πιο πάνω καθήκοντα δεν μπορούν να ασκηθούν στα πλαίσια αυτόνομης και ανεξάρτητης εργοδότησης. Κάθε πτυχιούχος ψυχολόγος περιορίζεται αυστηρά στην άσκηση µόνο όσων ψυχολογικών καθηκόντων προσδιορίζονται στο πλαίσιο καθηκόντων πτυχιούχων ψυχολόγων, βάσει του περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμου του 1995 (68(I)/1995), όπως εκάστοτε τροποποιείται.


Άλλες νομοθεσίες που δύναται να αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τους επαγγελματίες ψυχολόγους: