Για ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής
 2. Εφοδιαστείτε με αντίγραφα του πτυχίου ψυχολογίας και των όποιων μεταπτυχιακών διπλωμάτων ψυχολογίας κατέχετε
 3. Eπικυρώστε τη γνησιότητα των αντιγράφων σε αρμόδια αρχή
 4. Καταθέστε τα τέλη αξιολόγησης της αίτησης που αντιστοιχούν στο ποσό των €20 στον τραπεζικό λογαριασμό του Παγκυπρίου Συλλόγου Ψυχολόγων:
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
  Αρ. Λογ/σμού: 0123-01-022660
 5. Εφοδιαστείτε με αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των τελών εγγραφής
 6. Αποστείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, ταχυδρομική θυρίδα 25507, 1310, Λευκωσία είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΑ.ΣΥ.ΨΥ. pasypsy@gmail.com, τα ακόλουθα:
  - Αίτηση εγγραφής (συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη)
  - Αντίγραφα πτυχίων - μεταπτυχιακών διπλωμάτων (πιστοποιημένα)
  - Αντίγραφο απόδειξης καταβολής τελών εγγραφής

* Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι €35 για τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Για ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ήτοι τους φοιτητές) ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής. Στο αντίστοιχο σημείο της αίτησης συμπληρώνεται: το Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τμήμα και έτος σπουδών.
 2. Εφοδιαστείτε με πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο αναγράφονται πέραν των αναγκαίων για σκοπούς ταυτοποίησης στοιχείων, το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Πρόγραμμα, και το έτος σπουδών του αιτητή.
 3. Επικυρώστε τη γνησιότητα των αντιγράφων σε αρμόδια αρχή.
 4. Καταθέστε τα τέλη αξιολόγησης της αίτησης που αντιστοιχούν στο ποσό των €20 στον τραπεζικό λογαριασμό του Παγκυπρίου Συλλόγου Ψυχολόγων:
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
  Αρ. Λογ/σμού: 0123-01-022660
 5. Εφοδιαστείτε με αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των τελών εγγραφής.
 6. Αποστείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, ταχυδρομική θυρίδα 25507, 1310, Λευκωσία είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΑ.ΣΥ.ΨΥ. pasypsy@gmail.com, τα ακόλουθα:
  - Αίτηση εγγραφής (συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη)
  - Πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο αναγράφονται πέραν των αναγκαίων για σκοπούς ταυτοποίησης στοιχείων, το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Πρόγραμμα, και το έτος σπουδών του αιτητή. - Αντίγραφο απόδειξης καταβολής τελών εγγραφής

* Το κόστος της ετήσιας συνδρομής είναι €20 για τα ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ