1. Η συσσωμάτωση των ψυχολόγων σε ένα οργανωμένο σύνολο επιστημόνων που θα εργάζεται για την προαγωγή της ψυχολογίας στην Κύπρο.
  2. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που να καθιερώνουν το επάγγελμα του ψυχολόγου και τις ειδικότητες της ψυχολογίας στην Κύπρο.
  3. Η συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες για τον σχεδιασμό και εκσυγχρονισμό θεσμών που διέπουν το πλαίσιο της επιστήμης της ψυχολογίας και τις αρμοδιότητες των ψυχολόγων.
  4. Η αντιπροσώπευση της κοινότητας των ψυχολόγων της Κύπρου σε εθνικές επιστημονικές επιτροπές, σε διεθνείς και παγκόσμιες οργανώσεις ψυχολογίας.
  5. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προώθηση της ψυχολογικής έρευνας και δια βίου κατάρτισης των ψυχολόγων.
  6. Η διαμόρφωση ευκαιριών για την επιστημονική συνεργασία των μελών του Συλλόγου μεταξύ τους αλλά και με άλλα οργανωμένα σύνολα ψυχολόγων στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και ακαδημαϊκών και άλλων επιστημονικών φορέων που ασχολούνται με την επιστήμη της ψυχολογίας.
  7. Η ενημέρωση του κοινού για την επιστήμη της ψυχολογίας, καθώς και για το επαγγελματικό και δεοντολογικό πλαίσιο των ψυχολόγων.