Διαδικασία Υποβολής Αίτησης στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων
Για την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στον έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων:
 • Κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:
 • Πιστοποιημένα αντίγραφα του πτυχίου ψυχολογίας καθώς και της αναλυτικής βαθμολογίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πιστοποίηση να γίνεται από το ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου αποκτήθηκε.
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως ή της πολιτικής ταυτότητας, από πιστοποιών υπάλληλο.
 • Λευκό ποινικό Μητρώο το οποίο έχει εκδοθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης.
 • Το ποσό των εκατό ευρώ σε μορφή τραπεζικής επιταγής ή αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των εκατό ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Συμβούλιο στην Τράπεζα Κύπρου.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
  Αρ. Λογαριασμού: 016101011600
  ΙΒΑΝ: CY79002001610000000101160000
  SWIFT/BIC: BCYPCY2N

Ο κάθε καταθέτης με την πληρωμή του, πρέπει να δίνει το ονοματεπώνυμο και την ταυτότητα του ούτως ώστε να φαίνεται στον λογαριασμό ποιος είναι ο καταθέτης για διευκόλυνση και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.


Για υποβολή αίτησης για εγγραφή στο μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων προσώπου που είναι ήδη εγγεγραμμένο στο μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στον έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων:

Κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του μεταπτυχιακού ή των μεταπτυχιακών προσόντων καθώς και την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες αναλυτικές βαθμολογίες επίσης πιστοποιημένες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πιστοποίηση να γίνεται από το ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου αποκτήθηκε.
 • Βάσει του άρθρου 8 εδάφιο 1 παράγραφος δ, σε περίπτωση που ο αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης δεν προσδιορίζεται επί της αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού προσόντος, βεβαίωση εκπόνησης πρακτικής άσκησης στην οποία απαραιτήτως να φαίνεται ο αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το ακαδημαϊκό ίδρυμα.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο το οποίο έχει εκδοθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης.
 • Πιστοποιητικό Μη Συμπερίληψης στο Αρχείο για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων το οποίο έχει εκδοθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης.
 • Το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ σε μορφή τραπεζικής επιταγής ή αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Συμβούλιο στην Τράπεζα Κύπρου. Στοιχεία:
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
  Αρ. Λογαριασμού: 016101011600
  ΙΒΑΝ: CY79002001610000000101160000
  SWIFT/BIC: BCYPCY2N

Ο κάθε καταθέτης με την πληρωμή του, πρέπει να δίνει το ονοματεπώνυμο και την ταυτότητα του ούτως ώστε να φαίνεται στον λογαριασμό ποιος είναι ο καταθέτης για διευκόλυνση και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.


Β) Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων

Η έμμισθη γραμματέας του Συμβουλίου παραλαμβάνει προ της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου, όλες τις αιτήσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί στον έφορο και τις παραδίδει στο Συμβούλιο συνοδευόμενες από πρωτόκολλο που καταρτίζει ο έφορος για να τύχουν εξέτασης. Το Συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις ακολουθώντας τη σειρά παραλαβής τους, όπως απαριθμούνται στο πρωτόκολλο του εφόρου. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των αιτήσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει για τη εγγραφή ή όχι του αιτητή στο Μητρώο για το οποίο αιτήται και την παραχώρηση της αντίστοιχης άδειας.

Είναι δυνατόν το Συμβούλιο να ζητήσει από τον αιτητή την υποβολή υπολοιπόμενων αποδεικτικών σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλειπής. Επίσης, για εγγραφή στα μητρώα εγγεγραμμένων ψυχολόγων σε περίπτωση όπου ο αιτητής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 500 ώρες πρακτικής άσκησης ως αναπόσπαστο μέρος του μεταπτυχιακού του προγράμματος αλλά δεν έχει συμπληρώσει και τις 1000 ώρες πρακτικής άσκησης που απαιτούνται για εγγραφή στο μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή να απευθυνθεί στους εγκεκριμένους φορείς πρακτικής άσκησης για καταρτισμό προγράμματος πρακτικής άσκησης για συμπλήρωση όσων ωρών αποφανθεί το Συμβούλιο ότι υπολοίπονται, το οποίο και θα του αποσταλεί από το φορέα για έγκριση.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή βάσει του άρθρου 8 εδάφιο 1 παράγραφος ε, το Συμβούλιο ζητά από τον αιτητή να απευθυνθεί στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) για αναγνώριση του τίτλου σπουδών.


Γ) Ανανέωση άδειας

Κάθε ψυχολόγος εγγεγραμμένος στο μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων οφείλει να ανανεώνει την άδεια εξασκήσεως που του χορηγείται κάθε χρόνο. Για ανανέωση της άδειας θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό των εκατό ευρώ ετησίως. Η γραμματέας του συμβουλίου αποστέλλει σχετική επιστολή υπενθύμισης στους ψυχολόγους των οποίων η άδεια έχει λήξει.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω εμβάσματος ή κατάθεσης μετρητών στο λογαριασμό του ΣΕΨ οποίος είναι:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Αρ. Λογαριασμού: 0161-01-011600-00
ΙΒΑΝ: CY79002001610000000101160000

Ο κάθε καταθέτης με την πληρωμή του, πρέπει να δίνει το ονοματεπώνυμο και την ταυτότητα του ούτως ώστε να φαίνεται στον λογαριασμό ποιος είναι ο καταθέτης για διευκόλυνση και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση.